Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ ГРАД СМОЛЯН

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

ОБЩИНСКИ КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ПЛАНЕТАРИУМ С АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ“ (Планетариум) – доставчик на образователни и други услуги. Планетариумът е част от структурата на Община Смолян и е с адрес: гр. Смолян, булевард „България“ №20, интернет сайт: www.planetarium-sm.org, електронен адрес: office@planetarium.org, телефон: 0301/83074.

„Потребител“, „клиент“ или „посетител“ – всяко лице, което закупи или желае да закупи стока или услуга, предлагана от Планетариума.

„Услуга“ – дейност, предлагана от Планетариума срещу заплащане на определена цена (пропуск за вход, посещение на училищна група, предоставяне на зала под наем и др.).

„Пропуск за вход“ – уникален документ на хартиен носител, който дава право на посетител да влезе в Планетариума.

„Училищна група“ – ученици от първи до дванадесети клас или деца от подготвителна група за първи клас, водени от учители и/или възпитатели.

„Посещение на училищна група“ – комплексна услуга, която включва тематична образователна програма или представяне на интерактивни установки.

„Дете“ – всяко физическо лице до навършването на 18 годишна възраст;

„Студент“ – физическо лице, което се обучава във висше учебно заведение за придобиване на образователна степен “бакалавър” или “магистър” и не е навършило 26-годишна възраст;

„Пенсионер“ – физическо лице, което получава пенсия;

„Човек с трайно увреждане“ – физическо лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези Общи условия уреждат отношенията между Планетариума и клиентите и са задължителни за двете страни.

С купуването на пропуск за вход и/или с подаването на заявка за услуга/ потребителите се съгласяват с Общите условия и се задължават да ги спазват. 

При заявяване на групови услуги ( посещения на училищни групи и др.) заявителят е длъжен да запознае всички деца, техните родители, придружаващите ги преподаватели и/или родители с Общите условия, както и да им посочи мястото, от където те могат да се запознаят с тях.

С приемането на Общите условия потребителите сключват договор с  Планетариума.

Планетариумът има право да променя предварително обявената на сайта Програма на събитията без да дължи неустойки или обезщетения.

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЕЩЕНИЯ

Деца под 12-годишна възраст задължително се придружават от пълнолетно лице, освен ако не е уговорено друго. 

Едно пълнолетно лице може да придружава максимум пет деца под 12-годишна възраст.

По преценка на дежурния служител временно може да се ограничи движението на посетители с бебешки и детски колички сред установките и изложбените експонати.

Придружителите носят отговорност за безопасността и здравето на децата, които придружават.

Посетителите са длъжни да спазват инструкциите на указателните табели и указанията на служителите.

Посетителите са длъжни да опазват експозициите и да ползват съоръженията/инсталациите с необходимата грижа. 

На територията на Планетариума не се разрешава:

 • внасянето и консумацията на храни и напитки в зоната след касата. Допустимо е внасянето на вода и храна за бебета;
 • използването на свещи тип „Фонтан“, фойерверки и друга пиротехника;
 • пушенето с всички видове средства;
 • внасянето на оръжия и други опасни средства;
 • говоренето на висок глас и всякакви други действия, които създават неудобство или опасност за здравето на останалите посетители;
 • тичането сред установките  и катеренето по инсталациите;
 • изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за това места;
 • допускането на лица в нетрезво състояние;
 • допускането на лица, носещи обемисти предмети;
 • влизането в служебни и технически помещения.

 

Посетителите носят отговорност за опазването на вещите си. Планетариумът не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени вещи, оставени без надзор. 

Намерени на територията на Центъра вещи могат да бъдат съхранявани до един месец.

Посетители, които не спазват Общите правила за посещения, ще бъдат поканени да напуснат Планетариума. В този случай Планетариумът не дължи възстановяване на платената за съответната услуга цена, нито други обезщетения. 

При увреждане на имущество на Планетариума, включително на експонатите, съоръженията и инсталациите, посетителят е длъжен да възстанови в пълен размер разходите за ремонта и/или възстановяването на имуществото. 

 

ПРОПУСКИ ЗА ВХОД

За да посети Планетариума, посетителят трябва да заплати входна такса, срещу което му се издава пропуск за вход и касов бон.

Цените на пропуските за вход се обявяват на видно място на касата в  Планетариума и се публикуват на интернет сайта.

Пропускът за вход важи само за датата, на която е издаден. 

Пропускът за вход може да важи само за фиксиран период от време през деня, като посетителите се уведомяват за това ограничение.

Вече издаден пропуск за вход не се презаверява за посещение на друга дата, не се преотстъпва на друга категория посетител, не се връща левовата му равностойност, не се заменя за други услуги или стоки, освен в предвидените в Общите условия случаи.

Посетителите са длъжни да пазят пропуските за вход и касовите бонове от издаването им до края на посещението си в Планетариума. 

Планетариумът не носи отговорност за откраднати, загубени, унищожени или повредени пропуски за вход и няма задължение да ги преиздава или да възстановява заплатената за тях сума.

Служителите на Планетариума имат право да откажат или да прекратят достъпа на лице, което при проверка не предостави пропуск за вход, предостави манипулиран пропуск за вход или пропуск за вход с намаление, на което няма право.

Когато по технически причини достъпът до залите бъде възпрепятстван, посетителят може да избере да му бъде възстановена платената входна такса или пропускът за вход да бъде презаверен за посещение в друг ден. И в двата случая посетителят трябва да предостави на служителя на касата пропуска за вход и касовия бон. Планетариумът не дължи обезщетения, включително за транспортни разходи, разходи за настаняване, за храна и напитки и др.

 

НАМАЛЕНИЯ

Планетариумът определя различни цени на пропуски за вход  за различни категории лица, за определени дни или часове за посещения или при други критерии.

Планетариумът предоставя следните намаления от цените на пропуските за вход:

 • намаление за студенти – намалението важи за всички студенти до 26-годишна възраст срещу представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ това качеството;
 • намаление за пенсионери – намалението важи за всички лица, които са пенсионери; 
 • намаление за лица с трайни увреждания – цена на пропуска за вход 0,00 лв. Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и удостоверят това с документ;
 • намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка или имат право на придружител – цена на пропуска за вход 0,00 лв. и за лицето с трайни увреждания, и за придружителя при предоставяне на удостоверяващ документ. Придружителят трябва да полага грижи и да асистира придружаваното лице;
 • намаление за учители и туроператори придружаващи училищни или други групи – цена на пропуска за вход 0,00 лв. за един от учителите или туроператорите , които придружават училищна или друга група, състояща се от поне 10 лица;
 • намаление за учители, придружаващи групи от детски градини – цена на пропуск за вход 0,00 лв. за един от учителите, които придружават група, състояща се от поне 5 деца;
 • комбинирани пропуски за двете зали - цена на пропуска за вход за деца е 5 лв., а за възрастни 10 лв. и включва спектакъл в звездната зала и посещение на посетителския център.

Намаленията за лица с трайни увреждания важат и за деца, които са част от организирано посещение за училищни групи.

Намаленията не се комбинират.

Посетителят доплаща дължимата разлика, когато предостави пропуск за вход с намаление, а не може да удостовери правото да ползва намалението.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ГРУПИ 

Училищните групи задължително се придружават от поне един учител.  

Един учител може да придружава максимум десет ученика (от 1-ви до 8-ми клас). 

Един учител/възпитател може да придружава максимум пет деца от подготвителна група за първи клас.

Родители могат да придружават училищни групи само съвместно с учител/и. 

Не се допускат посещения на училищни групи, придружени само от родители.

Планетариумът извършва  „организирано посещение на училищна група”, което включва тематични образователни програми, които са разработени в съответствие с учебния материал, изучаван в училище, с цел да подпомогнат и онагледят учебния процес и са  предназначени за ученици от начален и среден етап на обучение.

За организиране на посещение на училищна група се попълва запитване. 

Всички полета в запитването, които са задължителни за попълване, са отбелязани със звезда (*).

Не се обработва запитване, в което не са попълнени полетата, отбелязани като задължителни и/или липсва отметка „ДА“ в полета „Запознат съм и приемам общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Планетариума и „Запознат/а съм и приемам Политиката за защита на личните данни на посетителите на Планетариума.

Запитване за организиране на посещение на група се изпраща на имейл office@planetarium-sm.org или се подава лично на касата в Планетариума  поне десет календарни дни преди датата на планираното посещение.

С подаването на запитването  заявителят декларира, че е запознат и приема Общите условия и се задължава, ако запитването му бъде удовлетворено, да запознае с Общите условия  децата, включени в групата и техните родители.

Планетариумът писмено отговоря на питащия на посочения от него електронен адрес в срок до пет работни дни от получаване на запитването, като отговорът може да бъде потвърждение за изпълнение или отказ да се изпълни заявката.

Плащането на услугата „организирано посещение на училищна група“ може да се извърши авансово по банков път или в брой/с карта на касата на Планетариума в деня на посещението.

В стойността на услугата „организирано посещение на училищна група“ не се включва транспорт, храна и др. допълнителни услуги, извън описаните в т. 7.

Промяна на запитване за организирано посещение на училищна група е допустимо до седем календарни дни преди провеждане на посещението. 

Планетариумът писмено отговоря на питащия на посочения от него електронен адрес в срок до 1 работен ден от получаване на промененото запитване дали могат да се направят исканите промени.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Рекламации на предоставяните услуги се приемат на касата и на електронния адрес на Планетариума. 

В случай че възникне спор между Планетариума и потребителите и страните не могат да постигнат съгласие, спорът може да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд в град Смолян.

Договорният език е български и плащанията се извършват в български левове.

Планетариумът има право да променя Общите условия като промените влизат в сила от датата на обявяването им на интернет страницата и на касата на Планетариума.

Настоящите Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни и Политиката за „бисквитките“ определят цялото споразумение между потребителите и Планетариума и заменят всички предишни условия, считано от датата на публикуването им на сайта на дружеството.